ஸ்ரீ ஸாய் ஸத்சரித்ர மூல மந்திர ஜப விதி

ஸ்ரீ ஸாய் ஸத்சரித்ர மூல மந்திர ஜப விதி

அஸ்ய ஸ்ரீ ஸாய் ஸத்சரித்ர ஐக்கிய மஹா உபநிஷத் மஹா மந்த்ரஸ்ய

ஷட் அங்கம்:

உபாஸினி ரிஷி ,ஜகதி சந்தஸ் ,ஸ்ரீ ஸாய்ஐக்கியம் தாரக பிரம்ம தேவதா,

ஓம் பீஜம் ,மாயா ஷக்தி ,ஈஸ்வர இதி கீலகம்

ஸ்ரீ ஸாய் ஐக்கிய பரப்ரஹ்மனஹ பிரஸாதஸித்தி துவார மம பந்த மோக்க்ஷ

ஸித்தியர்தே ஜபே விநியோகஹ

கரந்யாஸம் :

அந்தர்யாமினே அங்குஷ்டாப்யாம் நமஹ

அதிஷ்டானாய தர்ஜனீப்யாம் நமஹ

நித்திய முக்தாய மத்யாமாப்யாம் நமஹ

ஸர்வகதாய அனாபிகாப்யாம் நமஹ

ஆனந்தரூபாயா கணிஷ்டிகாப்யாம் நம

தாரகாய கர தல கர பிரிஷ்டாப்யாம் நமஹ

ஹ்ருதயாதி ந்யாஸஹ :

அந்தர்யாமினே ஹ்ருதாய நமஹ ,அதிஷ்டானாய ஷிரஸே ஸ்வாஹா ,

நித்திய முக்தாய ஷிகாய வஷட் , ஸர்வகதாய கவசாய ஹூம்

ஆனந்த ரூபாய நேதத்ராய வௌஷட்

தாரகாய அஸ்த்ராய பட் ,பூ பூவ ஸுவ ரோம் இதிதிக் பந்தஹா

த்யானம் :

அவதூத ஸதாஆனந்த பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபினே

விதேஹ தேஹ ரூபாய தத்தாத்ரேயநமோஸ்துதே

 

பஞ்சொபச்சார மானஸ பூஜை :

லம் ப்ரிதிவி ஆத்மனே கண்தான் ஸமர்பயாமி,
ஹம் ஆகாஷ் ஆத்மனே புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி,
யம் வாயு ஆத்மனே தூபம் ஆக்ராபயாமி ,
ரம்அக்னி ஆத்மனே தீபம் தர்ஷயாமி ,
வம்அம்ரிதாத்மனே அம்ரிதோபஹாரம் மஹா  நைவேத்தியம் கல்பயாமி  ,
ஸம் ஸர்வாத்மனேஸர்வோபசாரான் ஸமர்பயாமி

அத ஜப மந்திர :

ஸதா நிம்ப விருக்ஷஸ்ய மூலா  தி வாஸாத்

ஸுதா ஸ்றாவினம் திக்த்த மப்ய பிரியம் தம்

தரும் கல்ப விருக்ஷஆதிகம் ஸாதயந்தம்

நமா ஈஸ்வரம் ஸத்குரும் ஸாய் நாதம் (யதா ஷக்தி ஜபித்வா)

ஹ்ருதயாதி ந்யாஸஹ :

அந்தர்யாமினே ஹ்ருதாய நமஹ ,அதிஷ்டானாய ஷிர ஸே ஸ்வாஹா ,

…………………………………………………..பூ பூவ ஸுவ ரோம் இதிதிக் விமோகஹா

த்யானம் :

அவதூத ஸதாஆனந்த பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபினே

விதேஹ தேஹ ரூபாய தத்தாத்ரேயநமோஸ்துதே

பஞ்சொபச்சார மானஸ பூஜை :

லம் பிரிதிவி ஆத்மனே கண்தான் ஸமர்பயாமி,ஹம் ஆகாஷ் ஆத்மனே புஷ்பாணி ……………….. ஸம்ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசாரான் ஸமர்பயாமி

இதி ஸர்வம் ஸுபம்

By Arvind Sivaraman

Courtesy  : Published in GIRI Trading Agency Pvt Ltd book Titled – Shri Shirdi Saibabavin Sathya Charitram.
(Page No 367 to 374).
Share the Post

Shama - Madhavrao Deshpande

In this film, Dr Vinny Chitluri pays tribute to Shama and talks of his special relationship with Baba. Sai Baba had told Shama that their association…

Kakasaheb Dixit

Hari Sitaram Dixit, known as Kaka Dixit in Shirdi was lovingly addressed as ‘Langda Kaka’ by Baba. He was a well known, actively practicing solicitor in Mumbai…

Hemadpant - Govind R. Dabholkar

Govind R. Dhabolkar, known as Annasaheb Dhabolkar or Hemadpant is most notably known for being the author of the beloved work, the Sai Satcharita. He lived in Bandra,…