Sri Naga Sai 75th Darshan Day Celebration on 7th January 2018

Sri Naga Sai Mandir Platinum Jubilee 1943-2018

On 07-01-2018 Sunday Darshan Day Celebration program

5.15 am – Kakada Aarthi
6.30 am – Homam
11.00 am – poornahuthi
11.10 am – Sri Nagasai Bhajan
11.30 am – Abeshekam
12.30 pm – Noon Aarthi
1.00 pm – Distibuting prasadham
6.15 pm – Evening Aarthi
7.00 am – Sri Nagasai Bhajan
8.30 pm – Seja Aarth

More about darshan day visit srinagasai.com/srinagasai

Spread the love!